Uluslararasılaştırma

İhracatın Finansmanı

2011-02-05 16:39

İhracatın Finansmanı


İhracatın Finansmanı

İhracata başlamak da ihracatı sürdürmek de maliyetli kararlardır.
İhracata başlamak için gereken kaynakların bir listesini yapmak isteseniz imalat teknolojisinden pazarlama faaliyetlerine, firma içi stok maliyetlerinden kalite belgelerinin alınması için gereken ücretlere kadar pek çok konuda yeni harcama kalemleri doğacağını görürsünüz.

 

Korkmayın!
İhracat yapmak isteyen firmalara yönelik çeşitli finansman imkanları temin edebileceğiniz kanallar var.

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları

Her şeyden önce ihracata yönelik devlet yardımlarından yararlanabilirsiniz. İhracata yönelik devlet yardımlarının temel amacı, ihracatçı firmaların ihracata yönelik faaliyetlerini gerek üretim, gerekse pazarlama aşamalarında destekleyerek, uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmak ve rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlamaktır. Tüm devlet yardımlarının uygulanmasında nihai onay mercii DTM-Dış Ticaret Müsteşarlığı'dır.

"İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında 11 adet destek programı bulunmaktadır;

  1. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımı
  2. Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
  3. Eğitim ve Danışmanlık Yardımı
  4. Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
  5. İstihdam Yardımı
  6. Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım
  7. Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi
  8. Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
  9. Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
  10. Tasarım Desteği
  11. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Desteği

Bu devlet yardımlarından "Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği" ile "Eğitim ve Danışmanlık Yardımı" için uygulamacı kuruluş İGEME'dir.

Diğer yardımların detayları için bakınız;
"http://www.igeme.gov.tr/KKS/Mevzuat/DTYM/section-bk-dtym-detay.cfm?pdf=3_Ihracatta_Devlet_Yardim"

Dahilde işleme rejimi: İthal ham maddelerin gümrük vergi finansmanı
Devletin ihracata yönelik olarak sağladığı bir diğer imkan Dahilde İşleme Rejimidir. Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünün elde edilmesinde kullanılan girdilerin gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. Rejim kapsamında ihracatçılara, ihraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temini amaçlanmaktadır. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın üretimde kullanılmak amacıyla getirilmesi, işlem görmüş eşya olarak yeniden ihraç edilmesini düzenler. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi, resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenmekte, Dahilde İşleme İzni ise Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. İhracatçı birlikleri Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili revize işlemleri ve ihracat taahhüdünün kapatılması konularında yetkilidir.

İhracatçının Bankası: Türk Eximbank
Türk Eximbank, ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektir. Eximbank ayrıca vadeli satış işlemlerini teşvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini artırmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaştırmak amacıyla vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. Türk Eximbank böylelikle ihracatçı, imalatçı ve imalatçı-ihracatçıların ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

İhracatta KDV İstisnası
İhracatçılara sağlanan bir diğer olanak ise İhracatta KDV İstisnası'dır. Bu kapsamda mal ve hizmet ihracında KDV uygulanmamaktadır. İstisna kapsamında ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV'den istisna edilmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yer alan ihracat istisnası kapsamında ihracatçılar bütün mal ve hizmet alımlarında KDV ödeyecekler, ihraç malları için KDV hesaplamayacaklardır. Ödenen KDV'den indirimle giderilmeyen kısmı ise iade olarak talep edeceklerdir.

Bu kapsamda bir diğer uygulama da Tecil-Terkin Uygulaması'dır. Bu çerçevede ihracatçılar ihraç ettiği malları KDV ödemeden alırlar. İhracat istisnası ihracatçıda değil ihracatçıya mal teslim eden mükellefler üzerinde uygulamaktadır.

İhracatçılara Özel Banka Finansman Araçları:
Devletin ihracatçılara dış pazarlarda rekabet gücü kazanmaları amacıyla sağladığı bu imkanların yanı sıra, bankalar ve finans kuruluşları tarafından uygulanan alternatif finansman araçları da mevcuttur.

Factoring, büyük miktarda kredili satışlar yapan firmaların, bu satışlardan doğan alacak haklarının "factor" veya "factoring şirketi" olarak adlandırılan finansal kuruluşlar tarafından satın alınması esasına dayanan bir finansal faaliyettir. Bir başka ifade ile vadeli alacakların vadesinden önce nakde çevrilmesi işlemi olarak tanımlanabilir.

Leasing ya da finansal kiralama ise, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak, belirli bir kira karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değer üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan finansman yöntemidir.

Forfaiting işlemi, ihracatçıya rücu (başvurma) hakkı olmaksızın ihracattan doğan alacakların satın alınmasıdır. Böylece ihracatçı, forfaiting işlemiyle tahsil edilmeme riski ve tahsil yükümlülüğü de bankaya ait olmak üzere alacağını peşin para karşılığı satmış olur.

İhracata yönelik finansman araçları konusunda detaylı bilgiler İGEME web sitesinden temin edilebilir.

KAYNAK : İGEME

Döviz Kuru
Dolar Alış
:

Dolar Satış
:

Euro Alış
:

Euro Satış
:

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte Mozilla Firefox, Internet Explorer 7 ve üzeri tarayıcılarda izlenir.


www.een.kso.org.tr Avrupa İşletmeler Ağı Konya web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan bilgiler, sadece bilgilendirme ve yönlendirme amaçlıdır. Bu sitede sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere gerekli dikkat gösterilmiş olmakla birlikte, yayımlanan bilgilerde eksikler, hatalar ve güncelliğini yitirmeler olabilir.Sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak üzere her türlü çaba gösterilmiş olmasına karşın, bu bilgilere dayanarak herhangi bir girişimde bulunulmadan önce gerekli teknik destek alınmalıdır.  Bu web sitesi, mali, hukuki vb. diğer konularda alınabilecek profesyonel danışmanlık hizmeti yerine kullanılmamalıdır. Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası bu bilgilerdeki herhangi bir hata veya eksiklik veya bu bilgilerin kullanılması sonucunda doğacak sonuçlardan sorumlu değildir.
Avrupa İşletmeler Ağı Konya & Konya Sanayi Odası tarafından hazırlanıp bu sitede yayınlanan bilgiler, web sitesi kaynak gösterilmek kaydı ile yayınlanabilir.